Convocatòria del 5è concurs de relats breus de dones “Paraules d’Adriana”

El Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs a través del Centre d’Informació i Orientació de la Dona (CIOD) convoca un concurso de relatos breves de mujeres, que este año se celebra la quinta edición.

Índex  
> Bases
(en català)
> Bases
(en castellano)
> Més
informació

 

:: BASES (en català)

1.- Podran participar-hi totes
les dones majors de 18 anys que ho desitgin. Cada
una d’elles pot presentar dues obres com
a màxim.

2.- Condicions dels relats:

 • Podran estar escrits en català
  o en castellà.
 • Hauran de ser inèdits,
  originals i es presentaran mecanografiats a
  doble espai, mida DINA-4 i escrits en una sola
  cara. L’extensió no serà
  superior a 10 pàgines ni inferior a 4.
 • Els relats no hauran d’haver
  estat guanyadors i/o finalistes d’aquest
  concurs en anteriors edicions
 • El tema és lliure.
  Es valorarà, però, a més
  de la qualitat, la utilització d’un
  llenguatge no sexista i un tractament dels rols
  de gènere no estereotipat.

3.- S’atorgarà un
primer premi de 800 euros. També s’atorgarà
un accèssit de 400 euros a la millor obra
feta per una autora de Sant Adrià. Per
a la concessió de l’accèssit,
l’Ajuntament comprovarà d’ofici
l’empadronament de la concursant a Sant
Adrià de Besòs. Els premis estaran
sotmesos a les retencions fiscals perinents.

4.- Els premis es faran efectius
mitjançant transfrència bancaria.
Les guanyadores facilitaran les dades adients
per a poder fer efectius els premis.

5.- El termini de presentació
dels relats finalitzarà el 19 de desembre
de 2003 i es podran presentar o enviar a:

Centre d’Informació
i Orientació de la Dona (CIOD)

c/ Les Escoles, 10. Baixos
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 11 21
Correu electrònic: sadriabciod@diba.es

Horari de recepció dels
relats:

 • Matins: dilluns, dimarts
  i dijous de 9 a 13 h.
 • Tardes: de dilluns a divendres
  de 15 a 20 h.
 • Es presentaran dues còpies
  signades amb pseudònim i acompanyades
  d’un sobre tancat amb les dades de l’autora,
  la fotocòpia del DNI i un telèfon
  de contacte.
 • Les autores de Sant Adrià
  faran constar en el primer full del relat si,
  a més de participar en la categoria general,
  volen optar a la categoria de Sant Adrià.

6.- El Jurat serà anomenat
mitjançant Decret del Tinent d’Alcalde
Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis a
la Persona. El resultat del Jurat es farà
públic el mes de març de 2004. Si
el Jurat considera que els treballs presentats
no tenen el nivell adequat, els premis es podran
declarar deserts. L’Acta del Jurat serà
ratificada mitjançant decret.

7.- Les guanyadores dels premis
es comprometen a assistir a la seva entrega, que
es portarà a terme dintre dels actes del
8 de març de 2004 organitzats pel CIOD,
o per causes justificades, a enviar un/a representant
degudament autoritzat/da.

8.- Les obres premiades quedaran
en poder de l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs, el qual es reserva el dret de
publicar-les. Les obres no premiades podran retirar-se
en el CIOD durant el mes d’abril de 2004.

9.- La participació en el
concurs implica l’acceptació d’aquestes
bases.

10.- El jurat es reserva el dret
a decidir sobre qualsevol qüestió
que pugui sorgir relacionada amb les bases del
concurs.

^
amunt

 

:: BASES (en castellano)

1.- Podrán participar todas
las mujeres mayores de 18 años que lo deseen.
Cada una de ellas puede presentar dos obras como
máximo.

2.- Condiciones de los relatos:

 • Podrán estar escritos
  en catalán o en castellano.
 • Deberán ser inéditos,
  originales y se presentarán mecanografiados
  a doble espacio, tamaño DIN-A4 y escritos
  en una sola cara. La extensión no será
  superior a 10 páginas ni inferior a 4.
 • Los relatos no podrán
  haber sido ganadores y/o finalistas de este
  concurso en ediciones anteriores.
 • El tema a tratar es libre. Además
  de la calidad de la obra, se valorará
  la utilización de un lenguaje no sexista
  y un tratamiento de los roles de genero no estereotipado.

3.- Se otorgará un primer
premio de 800 euros. También se otorgará
un accésit de 400 euros a la mejor obra
realizada por una autora de Sant Adrià.
Para la concesión del accésit, el
Ayuntamiento comprobará de oficio el empadronamiento
en Sant Adrià de la concursante. Los premios
estarán sometidos a las retenciones fiscales
pertinentes.

4.- Los premios se harán
efectivos mediante transferencia bancaria. Las
ganadoras facilitaran los datos necesarios para
poder hacer efectivos los premios.

5.- El plazo de presentación
de los relatos finalizará el 19 de diciembre
de 2003 y se podrán presentar o enviar
a:

Centre d’Informació
i Orientació de la Dona (CIOD)

c/ Les Escoles, 10. Baixos
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 11 21
Correu electrònic: sadriabciod@diba.es

Horario de recepción
de los relatos:

 • Mañanas: lunes, martes
  y jueves de 9 a 13 h.
 • Tardes: de lunes a viernes
  de 15 a 20 h.
 • Se presentarán dos copias
  firmadas con seudónimo y acompañadas
  de un sobre cerrado con los datos de la autora,
  fotocopia del DNI y teléfono de contacto.
 • Las autoras de Sant Adrià
  harán constar en la primera hoja del
  relato si además de participar en la
  categoría general, quieren optar a la
  categoría de Sant Adrià.

6. El Jurado será nombrado
mediante Decreto del Teniente de Alcalde Delegado
del Área de Hacienda y Servicios a la Persona.
El resultado del Jurado se hará público
el mes de marzo de 2004. Si el Jurado considera
que los trabajos presentados no tienen el nivel
adecuado, los premios podrán declararse
desiertos. El Acta del Jurado será ratificado
por un decreto.

7. Las ganadoras de los premios
se comprometen a asistir a su entrega, la cual
se llevará a cabo dentro de los actos del
8 de marzo de 2004 organizados por el CIOD , o
por causas justificadas, a enviar un/a representante
debidamente autorizado/a.

8. Las obras premiadas quedarán
en poder del Ayuntamiento de Sant Adrià
de Besòs, el cual se reserva el derecho
a publicarlas. Las obras no premiadas podrán
retirarse durante el mes de abril de 2004.

9. La participación en el
concurso implica la aceptación de las presentes
bases.

10. El jurado se reserva el derecho
a decidir sobre cualquier cuestión que
pueda surgir relacionada con las bases del concurso.

^
amunt

 

:: Més informació

Consulta més informació,
participants anteriors a la pàgina web
de l’entitat:

web > usuarios.lycos.es/adrianas