Convocatòria del 7è concurs de cartells commemoratius del “Dia Internacional de la Dona 2004”

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a través del Centre d’Informació I Orientació de la Dona (CIOD) presenta el concurs de cartells commemoratius del Dia de la Dona del qual enguany se celebra la setena edició. El cartell que aconsegueixi el primer

Índex  
> Bases
(en català)
> Bases
(en castellano)
> Més
informació

 

:: BASES (en català)

1.-
Els cartells han de ser dissenyats per dones,
majors de 16 anys. Cada autora pot presentar un
màxim de tres obres.

2.- El tema del cartell és
LLIURE. Hi ha de constar el text següent:

"8 DE MARÇ 2004.
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA"

3.- Els treballs han de ser originals,
inèdits, s’han de fer en sentit vertical
i han de tenir un format DIN-A3 (l’Ajuntament
reproduirà els seus logotips a la part
inferior del cartell guanyador). Les obres poden
ser fetes amb qualsevol procediment o tècnica.

4.- Els cartells han d’anar acompanyats
d’un sobre tancat amb el nom, l’adreça,
el telèfon i la fotocòpia del DNI
de l’autora. Les autores de Sant Adrià
faran constar en el sobre si a més de participar
en la categoria general, volen optar a la categoria
de Sant Adrià.

5.- Les obres es lliuraran fins
el dia 9 de desembre de 2003 al:

Centre d’Informació
i Orientació de la Dona (CIOD)

c/ Les Escoles, 10. Baixos
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 11 21
Correu electrònic: sadriabciod@diba.es

6.- Els premis seran: Un primer
premi de 500 euros i un accèssit a la millor
obra feta per una autora de Sant Adrià
de 250 euros. Per a la concessió de l’accèssit
l’Ajuntament comprovarà d’ofici l’empadronament
de la concursant a Sant Adrià de Besòs.
Els premis estaran sotmesos a les retencions fiscals
pertinents.

7.- Els premis es faran efectius
mitjançant transferència bancària.
Les guanyadores facilitaran les dades adients
per poder fer efectius els premis.

8.- El jurat serà anomenat
mitjançant Decret del Tinent d’Alcalde
Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis a
la Persona. El resultat del jurat es farà
públic el mes de desembre de 2003. Si el
jurat considera que els treballs presentats no
tenen el nivell adequat, els premis es podran
declarar deserts. L’Acta del Jurat serà
ratificada mitjançant Decret del Tinent
d’Alcalde Delegat. Examinada l’acta del jurat,
els premis seran concedits per Decret.

9.- Les guanyadores es comprometen
a assistir al lliurament de premis que es farà
dins de la festa d’hivern organitzada pel CIOD
el 17 de desembre de 2003, o, per causes justificades,
a enviar un/a representant degudament autoritzat/da.

10.- Es farà una exposició
amb els treballs presentats. Els cartells guanyadors
quedaran en propietat del Centre d’Informació
i Orientació a la Dona i els altres es
podran retirar a partir del 12 de gener de 2004.

11.- Les guanyadores cediran gratuïtament
a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
els drets de reproducció dels cartells.

12.- La participació en
el concurs implica l’acceptació de les
presents bases.

13.- El jurat es reserva el dret
a decidir sobre qualsevol qüestió
que pugui sorgir relacionada amb les bases del
concurs.

^
amunt

 

:: BASES (en castellano)

1.- Los carteles tienen que estar
diseñados por mujeres, mayores de 16 años.
Cada autora puede presentar un máximo de
tres obras.

2.- El tema del cartel es LIBRE.
Ha de constar el siguiente texto:

" 8 DE MARÇ 2004.
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA"

3.- Los trabajos han de ser originales,
inéditos, han de hacerse en sentido vertical
y han de tener un formato DIN-A3 (el Ayuntamiento
reproducirá sus logotipos en la parte inferior
del cartel ganador). Las obras pueden estar hechas
mediante cualquier procedimiento o técnica.

4.- Los carteles han de ir acompañados
de un sobre cerrado con el nombre, dirección,
teléfono y fotocopia del DNI de la autora.
Las autoras de Sant Adrià harán
constar en el sobre si además de participar
en la categoría general, quieren optar
a la categoría de Sant Adrià.

5.- Las obras se entregarán
hasta el día 9 de diciembre de 2003 al:

Centre d’Informació
i Orientació de la Dona (CIOD)

c/ Les Escoles, 10. Baixos
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 11 21
Correo electrónico: sadriabciod@diba.es

6.- Los premios serán: Un primer premio
de 500 euros y un accésit a la mejor obra
de una autora de Sant Adrià de 250 euros.
Para la concesión del accésit el
Ayuntamiento comprobará de oficio el empadronamiento
de la concursante en Sant Adrià de Besòs.
Los premios estarán sometidos a las retenciones
fiscales pertinentes.

7.- Los premios se harán
efectivos mediante transferencia bancaria. Las
ganadoras facilitaran los datos necesarios para
poder hacer efectivos los premios.

8.- El jurado será nombrado
mediante Decreto del Teniente de Alcalde Delegado
Del Área de Hacienda y Servicios a la Persona.
. El resultado del jurado se hará público
el mes de diciembre de 2003. Si el jurado considera
que los trabajos presentados no tienen el nivel
adecuado, los premios se podrán declarar
desiertos. El Acta del Jurado será ratificado
por decreto.

9.- Las ganadoras se comprometen
a asistir a la entrega de premios que se hará
durante la fiesta de invierno, organizada por
el CIOD, el 17 de diciembre de 2003, o por causas
justificadas, a enviar un/a representante debidamente
autorizado/a.

10.- Se hará una exposición
con los trabajos presentados. Los carteles ganadores
quedarán en propiedad del Centre d’Informació
i Orientació de la Dona i los otros se
podrán retirar a partir del 12 de enero
de 2004.

11.- Las ganadoras cederán
gratuitamente al Ayuntamiento de Sant Adrià
de Besòs los derechos de reproducción
de los carteles.

12.- La participación en
el concurso implica la aceptación de las
presentes bases.

13.- El jurado se reserva
el derecho a decidir sobre cualquier cuestión
que pueda surgir relacionada con las bases del
concurso.

^
amunt

 

:: Més informació

Consulta més informació,
cartells anteriors a la pàgina web de l’entitat:

web > usuarios.lycos.es/adrianas