El CAP La Mina continúa ampliant el seu diagnòstic sobre salut comunitària

  • Categoria de l'entrada:Societat

Al llarg del 2019 vam anar publicant alguns dels resultats que el CAP La Mina ha recollit per elaborar un diagnòstic de salut actualitzat sobre el barri. Mitjançant una metodologia quantitativa i qualitativa, l’estudi vol conèixer àmpliament els principals problemes de salut amb què es troben els habitants de La Mina per prioritzar les estratègies d’actuació i de millora.

Durant el mes de setembre, us vam avançar la percepció de la pròpia població entorn a la salut comunitària, apuntant a la droga i a les condicions d’insalubritat com els principals problemes, així com l’obesitat infantil, que afecta al 24% dels nens i nenes de La Mina.

Ara s’han fet públiques les dades quantitatives obtingudes a partir de fons oficials de l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i del Departament de Salut, ajudant a completar l’estudi. La metodologia escollida per conèixer els determinants de salut es basa en les fonts de dades existents: indicadors demogràfics, socioeconòmics i de salut tals com l’edat, el sexe, l’atur, les malalties prevalents i els recursos assistencials.

L’estudi remarca novament l’obesitat com a principal problema de salut, sent un 22,18% més present a la resta de Catalunya. A més, assenyala que la prevalença és més alta en dones (25,71 %) que en homes (18,71 %). També la població infantil de La Mina presenta una prevalença en l’excés de pes i en l’obesitat superior a la de Catalunya. 

Pel que fa a la salut mental, el diagnòstic majoritari de la població de 18 anys i més, atesa en centres ambulatoris, són la depressió (amb un 29,3 %), l’ansietat (17,1 %) i l’esquizofrènia (13,6 %).

Sobre l’esperança de vida en néixer és de 75,1 anys per als homes i de 84,1 anys per a les dones. Aquesta esperança, comparada amb la de Catalunya, és més baixa. En les dones, la diferència amb Catalunya és de gairebé 2 anys i en els homes augmenta fins a 5,1 anys.

I sobre la mortalitat, aquesta és superior en homes que en dones. Pel què fa als homes, la mortalitat és estadísticament superior a la mortalitat de Catalunya. En el cas de les dones, tot i que la mortalitat és superior a la de Catalunya, la diferència no és estadísticament significativa. 

La primera causa de mort, per a ambdós sexes, van ser els tumors, i amb unes taxes superiors a les de Catalunya. La segona causa de mort són les malalties de l’aparell circulatori. En aquest cas, les taxes són inferiors a les del conjunt de Catalunya. Pel què fa a la tercera, les malalties de l’aparell respiratori, en què les taxes tornen a ser superiors a les observades a Catalunya.

Des del desdelamina.net, us animem a consultar el diagnostic quantitatiu de salut del barri de La Mina complet.