El PEB Mina impulsa una campanya per prevenir la violència i la discriminació de gènere al barri

El PEB Mina posa en marxa una campanya per reforçar i unificar el compromís de tots els agents educatius, socials i de salut del barri per desenvolupar una actuació integral, sistemàtica, unificada i activa en quant a la perspectiva de gènere.

 

      

 

La igualtat de gènere és un assumpte de tots i totes. Per això, el Projecte Educatiu de Barri, PEB Mina, ha engegat una campanya per prendre consciència de la importància d'actuar de manera unificada en favor de la perspectiva de gènere al territori.

La campanya proposa un decàleg per prevenir la violència i la discriminació i pretén impulsar la transversalitat de la perspectiva de gènere de manera integral a les entitats que hi conviuen. Aquest decàleg és el resultat del treball en xarxa dels diferents agents educatius, socials i de salut que conformen el PEB Mina i l'adhesió a la campanya està oberta a totes les associacions, centres educatius i serveis que es vulguin sumar a la promoció de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

A continuació, us presentem el decàleg de gènere:

1. ABORDAR AMB FERMESA LES SITUACIONS DE VIOLÈNCIA I DISCRIMINACIÓ. Cal una resposta immediata a qualsevol situació de violència i discriminació per motius de gènere, sexe i/o orientació sexual. Tenint en compte la interseccionalitat amb altres elements culturals, de classe, religió, ètnia, diversitat funcional, edat… o d'altres que completen la identitat.

2. ADOPTAR UN ÚS D'UN LLENGUATGE COEDUCATIU. El llenguatge no és innocent, representa la nostra manera de veure les coses, per això és important fer ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric.

3. OFERIR MODELS DE RELACIÓ IGUALITARI. Les actuacions o actituds dels referents tenen una forta influència. Cal mostrar patrons i models de relació basats en la igualtat entre dones i homes, tot reconduint les situacions quotidianes de micromasclisme.

4. MOSTRAR LA DIVERSITAT DE FAMÍLIES. Cal entendre la concepció de la família d'una manera diversa, abordant tots els models d'una manera propera i positiva, afavorint sempre la superació de qualsevol tipus de prejudici discriminatori.

5. EVITAR LA PERPETUACIÓ DE ROLS I ESTEREOTIPS SEXISTES. Evitar una divisió de les tasques, habilitats o responsabilitats titllant-les de masculines o femenines. No hi ha coses d'homes i coses de dones, entre unes i les altres, existeix una extensa varietat de possibilitats.

6. VISIBILITZAR LA DIVERSITAT DE GÈNERE. Cal no pressuposar res i garantir que tothom trobi un ambient acollidor, que el faci sentir lliure per manifestar-se tal i com és tingui el gènere, rol, identitat o orientació que tingui.

7. PREVENIR CONDUCTES HIPERSEXUALITZADES. Reconduir la tendència a emfatitzar (en expressions, postures, actituds o codis de vestimenta) el valor sexual per damunt de qualsevol altra qualitat de les persones. La hipersexualització en la infància i l'adolescència resulta, a més d'excessivament precoç, innatural i insana.

8. AFAVORIR ESPAIS I MATERIALS NO DISCRIMINATORIS I/O SEXISTES. La pròpia configuració d'espais i selecció de materials afavoreix un tipus de relacions o d'altres. Cal modificar les jerarquies paleses en els jocs o en els espais garantint una distribució equitativa.

9. COMUNICAR AMB UNA REPRENSENTACIÓ EQUITATIVA I DIVERSA. Cal garantir una representació de gènere equitativa diversificant els rols associats a la masculinitat i la feminitat en les diferents comunicacions, com poden ser cartells, díptics, audiovisuals… etc.

10. PROMOURE LA CONCILIACIÓ AMB CORRESPONSABILITAT. Promoure la conciliació de la vida familiar i laboral amb la corresponsabilitat que afavoreixi un repartiment equitatiu entre dones i homes de les responsabilitats, drets, deures i oportunitats associats tant en l'àmbit professional com el domèstic, pel que fa a la cura de la família.