Eleccions Municipals SAB 2015 :: Compromesos amb la infància

Coincidint amb l’inici de les campanyes electorals, visible també als carrers de La Mina amb cartells, pancartes i punts d’informació, l’Associació Casal Infantil La Mina, entitat sense ànim de lucre que treballa des del 1978 al barri per la promoció de la infància a través de l'acció amb els infants, les seves famílies i la comunitat, vol garantir l’accés i facilitar la informació sobre els compromisos i propostes en relació a la infància.

És per això que hem demanat a les diferents formacions polítiques que es presenten a les Eleccions Municipals 2015 a Sant Adrià de Besòs quines son les seves prioritats per la infància.

 

Les respostes es recullen en aquest article, segons l’ordre d’arribada.

> ICV-EUiA

> Sant Adrià En Comú

> PxC

> CiU

> PSC

 

Propostes Infància de ICV-EUiA

 1. Unificar totes les polítiques d’infància i joventut en una taula de intervenció amb la participació de tots els agents que treballen en aquest àmbit.
 2. Complir amb els compromisos municipals de finançament dels centres oberts de lleure.
 3. Implementar subvencions municipals a les entitats educatives, de lleure i esportives adreçades a infància i joventut.
 4. Incorporar las centres educatius referents d’educació social.
 5. Generar un projecte d’esport prioritzant l’etapa de secundaria. Obrir els centres educatius a la practica esportiva i de lleure.
 6. Ampliar l’horari dels equipaments municipals: caps de setmana i nit.
 7. Crear espais lliures per Graffiters. Les actuacions es farien en els murs públics. Aquests murs poden convertir-se en espais útils per rebre les propostes artístiques, ajudant a la dignificació, singularització i promoció de l’espai urbà.
 8. Ampliar l’skatepark de Sant Adrià i/o creació d’un segon al Parc del Besòs de característiques complementàries.
 9. Apostar per un model d’oci alternatiu.
 10. Impulsar Festes Majors participatives on la ciutadania i les entitats de Sant Adrià puguin dir la seva i decidir respecte les festes
 11. Redissenyar la fira infantil i juvenil d’Adrilàndia per tal de fer-la més participativa i atractiva.
 12. Mantenir la inversió en promoció educativa.
 13. Impulsar el reforç educatiu
 14. Crear una Escola municipal de famílies per enfortir el paper de la família en el procés escolar i educatiu.
 15. Crear espais familiars i escola bressol municipals al marge dret.
 16. Apostar per la Gestió pública i directa de l’escoles bressol municipals, del marge esquerre i futura del marge dret del riu.
 17. Comprometre al Departament d’ensenyament, departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya a portar una actuació excepcional en el barri de La Mina per garantir una escolarització continuada i d’èxit a primària i secundaria que contempli: pla de lluita contra l’absentisme, projecte educatiu únic dels centres educatius del barri, integració de les famílies en el projecte educatiu dels centres educatius i construcció de un centre educatiu de primària al barri de La Mina.
 18. Continuar liderant des de l’ajuntament la planificació escolar per garantir les igualtats d’oportunitats i l’equitat a tots els barris de la ciutat.
 19. Garantir la informació i la transparència del període de preinscripció i matricula escolar.
 20. Lluitar contra el frau a les inscripcions.
 21. Gestionar l’Escola Municipal de Música des de la Regidoria d’Educació.
 22. Elaborar un programa d’oferta pedagògica municipal de qualitat.
 23. Actualitzar i millorar la guia pedagògica d’activitats municipals.
 24. Promoure nous espais culturals i educatius de la ciutat i l’àrea metropolitana (port-fòrum, Museu Nacional de Ciències Naturals).
 25. Continuar amb la implantació d’una xarxa de camins escolars, incorporant voluntaris com gent gran o comerços de seguretat, donant així més independència i seguretat als pares/mares i als propis escolars.
 26. Continuar amb el programa de Servei i Orientació per a la transició a la formació (SOAT)

Més informació sobre les propostes d’infància i educació d’ICV-EUiA a http://www.compromisdefutur.net

Tornar a l'inici

 

Propostes Infància de Sant Adrià En Comú

 1. Tractar de substituir actuacions assistencials d’ajut per solucions sostenibles. Fomentar una ciutadania autònoma i capacitada per afrontar les seves necessitat quotidianes de manera autosuficient.
 2. Guanyar espais per a la participació de la ciutadania mitjançant nous instruments d’articulació social o potenciant els existents.
 3. Exigir més aportacions de Generalitat, Diputació y Consell Comarcal. Els problemes socials son especialment greus i afecten a molta població. L’any 2014, 7.078 (de 35.386 20%) , persones van ser ateses pels nostres serveis socials.
 4. Treballar per aconseguir una renda mínima garantida de caràcter suplementari a tota mena d’ingressos econòmics o de prestacions econòmiques que rebi el subjecte.  Treballar per tal que ningú es trobi per sota del llindar de la pobresa.
 5. Treballar per aconseguir un Pacte Nacional per a la infància a partir de l’esborranyd’ UNICEF
 6. Pla contra la pobresa amb especial atenció en la pobresa infantil.

– Auditar què s’està fent,  què s’ha fet via serveis socials, església, menjador social, supermercats, creu Roja, companyies de subministrament etc..

– Identificar famílies o nuclis de convivència que viuen sota el llindar de la pobresa especialment les que tinguin com a membres a infants.

 1. Coordinar les mesures necessàries dins del marc legal amb serveis socials, altres administracions, 3er sector, fundacions privades, voluntaris, empreses col·laboradores, amb la finalitat que els infants i les seves famílies disposin de: alimentació adequada, beques menjador, habitatge, accés a medicaments, roba, subministraments bàsics llum, aigua i gas, escolarització dels infants: matrícules i material escolar, exempcions i reduccions en el preu públic de transports, amb criteri homogenis, en funció dels fills i la situació econòmica del nucli de convivència. Estudi per a la consecució d’una viabilitat econòmica autònoma sostenible, deutes i despeses corrents vs ingressos unitat familiar, excloses prestacions, tret de la de l’atur, impulsar la incorporació en el món laboral d’un dels membres de la unitat  o de més, si fos necessari. Potenciar col·laboració entre serveis socials i promoció econòmica. En cas de problemes de salut buscar la solució per la vessant de les pensions per  invalideses, etc
 2. Pla contra els desnonaments.

– Renegociar quotes hipoteques, tractar de proporcionar una feina de la borsa d’emergència a un membre de la família si és necessari, buscar l’autosuficiència de la família per pagar el deute i que pugui viure dignament de forma autònoma.

– Aconseguir dació en pagament, proporcionar lloguer social assequible, cercar feina a la borsa de treball, si s’escau.

– Estudiar aplicar mesures fiscals estimuladores o convenis dins del marc legal de la la llei de l'habitatge de Catalunya. que afavoreixin la posada en circulació de vivendes buides, preferiblement com habitatge de lloguer social.

 1. Estudiar la possibilitat de demanar a les empreses que tinguin una borsa de places de contractació ràpida i mitjanament perdurable (al menys fins la finalització de la licitació) per a persones amb  greus problemes econòmics, per exemple,  persones amb fills a càrrec en situació de pobresa o alt risc de pobresa, persones en portes de desnonaments.
 2. Potenciació de taules permanents amb el tercer sector.

– Facilitar en la mesura de lo possible la dotació de recursos i cobertura a aquestes entitats.

– Potenciació d’espais d’intercanvi i col·laboració així com elaboració de projectes conjunts.

 1. Pobresa Energètica. El passat desembre l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)  va crear el Programa Metropolità de mesures contra la pobresa energètica, un fons de 5 M€  per assumir els impagats d’aigua, llum i gas del 2014. D’aquesta manera s’evita que les empreses adherides tallin el subministrament als usuaris amb perfil de pobresa energètica.

– Treballarem per tractar de que aquest fons es renovi s’ampliï o es redueixi en funció de les necessitats.

– Treballarem per arribar a acords amb les empreses subministradores a la fi que elles també aportin a aquest fons o ampliïn les rebaixes aplicables actualment en aquests casos.

– Potenciarem l’autosuficiència energètica. p.Ex. Mitjançant la política fiscal estudiarem la rebaixa d’impostos per a obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques.

 1. Treballarem per aconseguir una equitat educativa per tal que tots els nens dels nostre municipi sigui quin sigui el barri on resideixi tingui les mateixes oportunitats.
 2. Reforçar i estendre el seguiment i suport individual i familiar dels alumnes amb majors dificultats per a seguir els programes deguts les mancances o problemes personals o del seu entorn.
 3. Socialització dels llibres i reutilització dels materials, afavorint l’estalvi a les famílies i el malbaratament de recursos.
 4. Donar suport en la mesura de les nostres possibilitats a les AMPAS en la implantació de les seves iniciatives, propostes o projectes que tinguin per objectiu el benefici individual o col·lectiu dels alumnes i que repercuteixi favorablement en el conjunt de la escola i sistema escolar.
 5. La educació és un dret universal que avarca totes les franges d’edat i per aquest motiu s’impulsaran i recalçaran tots els programes i iniciatives orientades a expandir i divulgar els coneixements, la formació, la cultura,  les arts i  el maneig i utilització de les noves tecnologies  a tots els ciutadans/nes.
 6. Potenciarem l’ús dels patis i de parts dels centres educatius fora de l’horari i el calendari lectiu.
 7. Lluita contra l’abandonament i el fracàs escolar.

– Crearem espais de treball entre els consells escolars municipals (AMPAS i centres escolars), centres oberts, centres juvenils, casals,  promoció econòmica i serveis socials per buscar solucions.

– Seguiment i anàlisi constant de l'abandonament escolar i les seves causes amb la finalitat de trobar-hi una solució específica efectiva.

– Treballarem per a potenciar l’acompanyament i la implicació de les famílies en l’educació dels infants i dels joves.

– Buscarem recursos per reforçar el sistema escolar en aquelles escoles que presentin elevats índexs d’abandonament i fracàs escolar.

– Estudiarem entre tots les diferents possibilitats que hi ha de cara a reforçar l’educació per atendre les necessitats individuals però de forma integradora.

 

Més informació sobre els continguts de Sant Adrià En Comú relatius a la infància, pobresa, famílies, situacions d’exclusió social a www.santadriaencomu.cat

 

Tornar a l'inici

 

Propostes Infància de Plataforma per Catalunya Sant Adrià (PxC)

 

 1. Un canvi total del sistema educatiu.  El nou model ha de garantir un sistema educatiu públic basat en criteris de gestió privats.
 2. Impulsa  un  retorn  radical  i  una  dignificació  dels  estudis  humanístics  que retornin als nostres estudiants l’immens tresor de la cultura greco-llatina, com a matèria obligatòria des de l’ensenyament primari fins a l’ingrés a la universitat, tant en col·legis concertats com a públics.
 3. Es  potenciaran  els  criteris  d’autoritat,  sanció  i respecte del professorat. Preservant sempre la dignitat de l’alumnat.
 4. Es garantirà que els pares puguin triar efectivament el centre docent del seu interès.
 5. Les institucions educatives han de gaudir de màxima independència en la seva creació, gestió i consecució d’objectius.
 6. Eliminar  la  zonificació  escolar  com  a  sistema  d’elecció  de  centre  i  en contrapartida garantir un sistema en què cada centre tingui autonomia per fixar els criteris d’admissió d’alumnes.
 7. Potenciar  l’estudi  i  coneixement  de  les  noves  tecnologies  en  els  centres. Potenciar els processos de màxima qualitat i màxims resultats.
 8. Reorganitzar  l’ensenyament  d’idiomes  en  aquest  país,  potenciant  el coneixement de llengües estrangeres.
 9. proposem que es modifiqui el règim d’homologació de cursos o títols a immigrants exigint en qualsevol cas una prova de nivell que els permeti acreditar els coneixements exigibles als nacionals.
 10. La  implantació  de  revàlides  al  final  de  cadascun  dels  nivells  educatius.
 11. Frenarem el fracàs escolar. Pla de xoc per millorar la qualitat educativa dels centres públics de la ciutat.
 12. Ampliarem la ràtio de las places de la guarderia pública.
 13. No hi haurà  més discriminació per motius ideològics als centres concertats. Lo pedagògic ha de prevaler sobre l'ideològic.

 

Més informació sobre les propostes de Plataforma x Catalunya a http://www.plataforma.cat/es/noticias-municipales/sant-adria-de-besos

 

Tornar a l'inici

 

Propostes Infància de CiU

 1. Ens implicarem més en l’educació dels nostres infants i joves. Lluitarem per reduir els índex de fracàs escolar i d’absentisme. L’educació ha de ser una prioritat.
 2. Atorgarem ajudes a la continuïtat educativa sense discriminar els alumnes per raó del centre on han cursat estudis, sigui públic o concertat, a diferència del que s’ha fet fins ara. Per atorgar una ajuda prevaldrà només el nivell d’ingressos econòmics de la família.
 3. Impulsarem una major coordinació entre les diverses administracions responsables (Departament d’Ensenyament, Fiscalia i Ajuntament) per tal de crear major consciència del dret a l’educació i de l’obligació per part dels pares i mares a escolaritzar els infants i adolescents en edat escolar.
 4. Destinarem agents cívics i a membres de la policia local per treballar amb aquest objectiu: lluitar contra l’absentisme fent intervencions de conscienciació i advertiments. Si és el cas, caldrà intervenir de forma coordinada amb la fiscalia i l’entitat de protecció d’infància (DGAIA), per fer front a aquelles situacions més alarmants que vulnerin els drets a l’educació dels infants i adolescents
 5. Condicionarem els ajuts municipals a les famílies, a l’escolarització efectiva dels seus infants
 6. Donarem major suport econòmic a les entitats privades sense ànim de lucre que treballen pels infants i adolescents en situació de risc i per evitar l’absentisme escolar.
 7. Impulsarem, amb el suport de casals, entitats d’infància i centres cívics de Sant Adrià, una xarxa solidària intergeneracional en l’àmbit educatiu, constituïda per voluntaris/es que doni suport a famílies amb nens i nenes en edat d’escolarització, acompanyament i reforç escolar (gent gran activa, joves universitaris …).

Tornar a l'inici

 

Propostes Infància de PSC

 1. Continuarem impulsant les activitats infantils: Adrilandia, reis, Carnastoltes…
 2. Crearem i impulsarem el Consell municipal de la Infància.
 3. Donarem suport a totes les entitats ajudant en allò que estigui al nostre abast; com als casals d'estiu i la trobada de casals.

Tornar a l'inici