I CONCURS DE LITERARURA :: “Ciutat de Sant Adrià”

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a través del Departament de Cultura convoca un concurs literari en la seva primera edició.

Aqui detallem les bases del mateix

BASES

1. Hi pot participar qualsevol persona de més de 18 anys, presentant una única obra a concurs.

2. Condicions dels relats:
– Poden estar escrits en català o castellà.
– Han de ser inèdits, originals i s’han de presentar mecanografiats a doble espai amb lletra Times New Roman 12 o Arial 12, mida DIN-A4 i escrits a una sola cara. L’extensió no ha de ser superior a 100 pàgines ni inferior a 40.
РEl tema ̩s lliure.

3. S’atorgarà un primer premi que consistirà en la publicació de l’obra premiada i 600 €. També es publicarà l’obra de la persona finalista i un premi de 300 €. Els premis estaran sotmesos a les retencions fiscals pertinents.

4. Els premis es faran efectius mitjançant transferència bancària. Caldrà que els guanyadors facilitin les dades necessàries per poder-les fer efectius.

5. L’Ajuntament decidirà la forma de la distribució dels exemplars, i n’atorgarà 10 als autors per a la seva lliure disposició.

6. La persona guanyadora cedeix els drets d’autor perquè l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs publiqui l’obra premiada.

7. El termini de presentació dels relats finalitza el 18 de març de 2005 i es poden presentar o enviar por correu postal a:
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Dep de Cultura, 7ª planta)
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 2004 (ext. 275)
a/e : cultura@sant-adria.net

– S’han presentar dues copies signades amb pseudònim i acompanyades d’un sobre tancat amb les dades de l’autor/a, fotocòpia del DNI i telèfon de contacte.

8. El jurat serà nomenat mitjançant Decret de la tinent d’alcalde delegada de l’Àrea de Serveis a la Persona. El resultat del jurat es farà públic el mes d’abril de 2005, dins de la setmana cultural. Si el jurat considera que els treballs presentats no tenen el nivell adequat, els premis poden declarar-se deserts. La tinent d’alcalde delegada de l’Àrea de Serveis a la Persona dictarà decret de concessió d’acord a l’acta del jurat.

9. Las persones guanyadores dels premis es comprometen a assistir a la seva entrega, perquè es farà dins dels actes de la Setmana Cultural. També poden per causes justificades, enviar un/a representant degudament autoritzat/ada.

10. Les obres no premiades podran retirar-se durant els mesos de maig i juny de 2005.

11. La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

12. El jurat es reserva el dret de decidir sobre qualsevol qüestió que pugui sorgir relacionada amb les bases del concurs.