Inici de les obres del CAP La Mina al 2013?

  • Categoria de l'entrada:Societat

Ahir vam descobrir via Twitter, que el conseller de Sanitat, Boi Ruiz, en sessió de control al parlament, informava que aquest any es licitaríen les obres del nou CAP, cosa que permetria començar les obres al 2013.

obres_lamina.jpg

Últimament corrien informacions contradictòries sobre l'inici de les obres del ja esperat nou CAP de La MIna. Va ser ahir quan a partir d'un tuit de CiutadellaTV, el programa sobre el Parlament de Catalunya de la Xarxa de Televisions Locals (XTVL), que vam arribar al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya on s'informava sobre la compareixença de Boi Ruíz en sessió de control.

Segons sembla, GISA, empresa pública encarregada de la gestió de la construcció d'infraestructures i edificacions de la Generalitat, ja ha aprovat el pla economico financer, cosa que permetria licitar les obres aquest 2012 i començar-les el pròxim any.

Control del compliment de la Resolució 267/IX, sobre l’execució del projecte del nou centre d’atenció primària al barri de la Mina,de Sant Adrià de Besòs

Informe relatiu al compliment de la Resolució Reg. 45523 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament
Núm. d’expedient: 290-00256/09
Sobre: Control de compliment de la Resolució 267/IX, sobre l’execució del projecte del nou centre d’atenció primària al barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs.
D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 267/IX, sobre l’execució del projecte del nou centre d’atenció primària al barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs (núm. tram. 290-00256/09), us informo del següent:
En el decurs de l’any 2012 està prevista la licitació de l’obra del nou CAP La Mina a Sant Adrià de Besòs, estant programat l’inici de les obres l’any 2013.
Actualment, ja ha estat aprovat el pla economicofinancer de GISA, que contempla l’anualitat corresponent a l’any 2013, any en què es preveu iniciar l’obra. Barcelona, 13 de febrer de 2012
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
4.50.01.    Informació  

Enllàç al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya de 27/2/2012