Pla Educatiu del Barri de La Mina – PEB Mina

El Pla Educatiu del Barri de La Mina (PEB Mina) ens presenta el seu funcionament i els reptes que es marquen per aquest curs.

Ja estem de ple en el curs 2016-2017 i el Pla Educatiu de Barri La Mina (PEB La Mina) ja ha engegat motors. A inicis d'octubre es va reunir en el Plenari més d'una vintena d'entitats, institucions, agents, serveis i centres educatius del barri. El Plenari es realitza bimensualment i el motiu d'aquesta primera trobada va ser engegar un nou curs amb nous objectius a assolir.

El Pla Educatiu de Barri consta de quatre eixos transversals que es desenvolupen en quatre anys. De fet, l'any darrer va ser el primer a posar en marxa el nou repte fins al 2019. Els quatre grans eixos són els següents:

> Els centres educatius com nucli de totes les intervencions educatives al barri.

> El paper de la família en la transmissió de valors i hàbits de convivència.

> El treball en xarxa i la comunicació.

> L'espai públic com espai de convivència i relació.

Cada eix té els seus objectius assignats i són les comissions de treball les que s'encarreguen de dinamitzar activitats, actes, projectes, entre altres mecanismes per aconseguir assolir dits objectius. Hi ha tres comissions que treballen a fons en el PEB La Mina:

> Comissió acció comunitària.

> Comissió educativa.

> Comissió educació social i lleure.

De fet, la bona noticia és que tots els objectius establerts pel quadrienni 2015-2019 van ser treballats per una comissió o l'altra el curs anterior. És un molt bon resultat del qual s'ha de reconèixer la feina feta fins ara. La coordinació de les comissions va articulada amb el Grup de Treball Impulsor (GTI). Aquest grup de treball és un organisme del Pla Educatiu de Barri que pretén coordinar les tasques entre entitats, convocar els plenaris, vetllar pel funcionament del PEB i la consecució dels objectius, elaborar eines de seguiment per mesurar l'impacte. I aquí té el repte d'engany que el GTI, conjuntament amb la col·laboració de les comissions, és crear una eina que ajudi al PEB La Mina mesurar l'impacte i la incidència que les accions, tant de les entitats, institucions, centres educatius, projectes, activitats, entre d'altres tenen en el barri. Tot un nou repte que s'està treballant de ple.

Aquest nou curs 2016-2017 les comissions de treball, el Grup de Treball Impulsor, i per tant el PEB La Mina en general s'ha proposat treballar en dos grans eixos que són: Reforçar el projecte educatiu de l'Institut Escola Sant Adrià de Besòs i com poder organitzar des del PEB el debat sobre l'escola a temps complet.

Els dos grans eixos escollits tenen el motiu pel nou repte educatiu al barri el qual és la creació de l'Institut-Escola Sant Adrià del Besòs. Un canvi que la seva aposta és per millorar l'èxit educatiu, millorar la qualitat de l'aprenentatge i fer un encavalcament positiu entre el pas de l'educació primària a la secundària.

D'altra banda, el segon nou repte pretén treballar el desenvolupament d'educació en temps complet, és a dir, garantir als infants i adolescents una proposta qualitativa i quantitativa d'ofertes educatives i pedagògiques per a realitzar tant dins l'escola com després de l'horari lectiu.

Tot això és possible per la coresponsabilitat i el treball en xarxa dels diferents agents que participen en l'espai del Pla Educatiu de Barri La Mina, el qual no només és un espai de treball i de reflexió compartit sinó la suma de motivació per crear espais i accions de convivència i de qualitat al barri.