Renovació per Sant Adrià i el barri

Continuem amb la publicació de les respostes dels alcaldables a Sant Adrià a les properes eleccions municipals al qüestionari sobre el barri que els vam fer arribar fa unes setmanes. La tercera candidatura ha sigut Renovació per Sant Adrià – Esquerra Republicana de Catalunya i la seva cap de llista Nuria Arnau.

logo reparado.jpg

Recordem que desdelamina.net hem proposat uns interrogants concrets sobre temes generals que ens semblen d’interès per la gent del barri. Així entenem que el missatge, les propostes i els plantejaments que els partits tenen respecte el barri, la seva realitat i millora es fa més proper i entenedor. Les preguntes les vam publicar fa una setmana i aqui us deixem amb la resposta de Renovació per Sant Adrià – ERC.

(Les preguntes estan ressaltades en negreta i al document original s’havien adjuntat les propostes programàtiques al final de cada resposta, aquesta estructura s’ha conservat al document en pdf però no a la web per facilitar la seva lectura en pantalla)

 

1.- El consum i tràfic de droga, és una realitat quotidiana del nostre barri. Quines accions tenen pensades per treballar i afrontar el fenomen?

En de analitzar les dues qüestions per separat (encara que vagi molt lligades).

Tràfic: Ha d’existir una política decidida per tallar d’arrel aquest problema. Els cossos de seguretat han d’actuar molt i més constantment sobre els habitatges on és produeix o presumptament és produeix el tràfic de droga.

Pel que fa al consum, amb més presencia policial a la via pública es dificultaria el consum. No es acceptable que en qualsevol raó del barri, es pugui veure persones consumint droga impunement.

 

2.- Algun veïns del barri son afectats pels reallotjaments previstos en el Pla de Transformació del barri. Aquest procés ja s’ha iniciat, no sense protestes, i es preveu que finalitzi en breu, quines propostes tenen previstes per a la seva finalització’

En execució del propi Pla, i després d’estar 10 anys afectats amb restriccions i sense que l’edifici hagi tingut pràcticament manteniment, pel que el seu estat es pèssim, l’edifici anomenat Venus ha de ser enderrocat.

Pel que fa als reallotjaments, tot veí que ha complert amb els seus deure econòmics (pagament d’habitatge i impostos) ha de tenir dret a reallotjament, i s’ha de veure cas per cas les possibilitats econòmiques de viabilitat. L’actual govern municipal ha comes greuges comparatius dins del propi municipi, doncs al veïns de la Catalana s’han adjudicat m2 per m2 i a la Mina es pretén fer pagar una part del nou habitatge.

Pel altre costat, no es poden cometre greuges comparatius, i no es pot donar el mateix tractament ni les mateixes condicions a aquells veïns que no ha complert fins ara amb les seves obligacions.

 

3.- La salut és un tema cabdal per tots el municipi. Al barri, el CAP és un dels serveis més destacats per la seva utilitat, presencia i historia. Dins del Pa de Transformació del barri és plantejava una ampliació del CAP, però es troba en fase de projecte. Quina es la seva posició davant aquest tema?

El projecte tècnic està acabat, de fet resta pendent la dotació econòmica que ha de fer la Generalitat en el marc del pressupostos anuals, i fins el moment no hi ha previsió. Evidentment, des de Renovació exigim la dotació pressupostaria per a la construcció del nou CAP, ja que finalment el projecte es tracta d’un nou edifici i no una ampliació de l’actual.

 

4.- L’educació és clau de volta pel barri i el seu desenvolupament, però lamentablement, l’absentisme és un dels factors més determinants actualment. Quines mesures tenen previstes per millorar l’escolarització dels infants i joves del barri?

En primer lloc com a mesura de pressió, tant la policia local com el mossos d’esquadra, exercint les seves competències, tot infant que vegin pel carrer en horari escolar, hauria de ser traslladat al centre educatiu corresponent, i si no està escolaritzat ha de ser trasllat al domicili amb els seus pares, i en aquest segon cas, s’hauran d’emprendre mesures per la no escolarització del fill.

Per altre costat, com a mesura incentivadora, aquelles famílies que acreditin el no absentisme escolar del seus infants, es poden subvencionar des de l’administració local els llibres de text.

 

5.- El Pla de Transformació i el Consorci del Barri han sigut prorrogats per cinc anys. Quina seria per vostè i el seu partit l’avaluació del que ha sigut el Pla de Transformació del Barri?

S’ha apostat molt per la vessant urbanística, i en comparació, poc encertadament per la vessant social. La major part de projectes socials que s’han executat, no han estat assumits per l’administració local en la seva continuïtat, pel que l’atenció extraordinària de que s’han donat, es seguirà donant fins el 2015, però l’objectiu no hauria de ser plantejament extraordinaris, sinó una assumpció per part de l’estructura ordinària local.

 

6.- La seguretat ciutadana és una de les preocupacions i situacions que afecten a tothom, quina és la seva posició respecte les actuacions que ja es porten a terme en el barri i quines propostes sobre aquest àmbit?

Cal és presencia de la policia local a peu de carrer i patrullant pel barri.

La dotació dels mossos d’esquadra ha de ser com a mínim la mateixa que era incialment, i també han de tenir més presencia al barri a peu de carrer.

Caldria recuperar el plantejament inicial de patrulles mixtes, polia local – mossos d’esquadra.

 

7.- La imatge pública del barri no ha millorat amb el temps. Quan surt als mitjans de comunicació encara moltes vegades és per reafirmar els estereotips i prejudicis que hi ha sobre ell. Quines polítiques preveuen per millorar aquest aspecte?

El problema fonamental i que duu la Mina arrossegant des dels seus inicis es la qüestió de la droga, i la única manera de millorar la imatge pública es si eliminem aquesta qüestió del mapa.

Per tant, ni la situació ha millorant tant com l’administració diu, ni la situació és tant dolenta com surt a alguns mitjans de comunicació. Però el problema només s’arreglarà si tallem d’arrel el mercat lliure que hi ha establert.

Si eliminem el tràfic i dificultem el consum, indefectiblement la situació millora, en conseqüència serà llavors quan la imatge millorarà.

 

8.- L’associacionisme, la participació ciutadana, les mobilitzacions… han sigut factors clau històricament en el desenvolupament del barri. Que en pensen del baix moment actual de l’associacionisme i del sentiment de desmotivació que es respira entre els veïns/es?

En els darrers anys des del govern i l’administració local, s’ha apostat clarament per es empreses de serveis en detriment de les associacions del barri. Hi ha que canviar aquesta política.

 • Entenem la participació com una oportunitat òptima per enfortir els lligams i la integració col·lectiva.

 • Elaborar Plans d’Usos i Serveis per als centres escolars del municipi, en resposta a la necessitat obrir-los al seu entorn i ser un element central de la participació de la ciutadania. Es ha dir, Obertura dels patis escolar en horari no lectiu, per a la seva utilització per part de les famílies amb canalla.

 • Potenciar la participació i la corresponsabilitat de la ciutadania en matèria de seguretat per mitjà de la creació d’organismes que permetin vehicular les demandes de la societat civil.

 • Fomentar la participació de la ciutadania en les entitats i les associacions locals de caràcter social, cultural, esportiu i solidari entenent aquestes com a centres de desenvolupament personal i col·lectiu, fent especial atenció a l’associacionisme de dones així com la participació de les dones en el teixit associatiu local.

 • Impulsar l’activitat associativa local mitjançant la signatura de convenis de col·laboració per activitat, defugint l’atorgament arbitrari de les subvencions.

9.- Desdelamina.net és un projecte de dinamització sociocultural a partir de l’ús de les TIC. Per això pensem que aspectes com l’alfabetització digital, l’accés a Internet i l’ús de recursos 2.0, són eines molt vàlides per transformar i millorar la realitat de les nostres comunitats. Voldríem acabar preguntant quines son les seves propostes per a millorar l’ús d’aquestes eines en el barri.

Les propostes en aquest àmbit no son exclusivament pel barri de la Mina, sinó que van enfocades a tot el municipi,

 • WEB MUNICIPAL.- Ha de ser funcional, que faciliti tràmits i gestions administratives online. WIFI a places i espais públics municipals.

 • Garantir una web municipal de qualitat, a partir d’una clara vocació d’informació i servei al conjunt de la ciutadania. Amb continguts de fàcil accés i plantejats de manera entenedora per el conjunt de la societat adrianenca.

 • Vetllar perquè l’ús de les Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) sigui a l’abast de tota la ciutadania, de manera igualitària i no esdevinguin un element d’exclusió social. Potenciant no només les aules d’ordinadors amb accés a Internet existents al municipis, sinó que en una trajectòria de mes llarg recorregut, instaurin àrees WIFI gratuït a tot el municipi amb lliure accés per la ciutadania.

 • Promoure iniciatives d’alfabetització i de formació digital que doti la ciutadania dels coneixements necessaris per fer un ús efectiu de les TIC.

 • Impulsar l’ús de les noves tecnologies tant en la seva organització i gestió interna com en la relació amb la ciutadania.

 • Facilitar el seguiment dels tràmits i altres informacions municipals mitjançant missatges de correu electrònic o SMS.

 • Fomentar la implantació pública de sistema de tecnologies sense fils (sistema Wi-fi), creació de punts d’accés públic a Internet (telecentres, biblioteques, oficines d’atenció ciutadana, centres cívics, places públiques) Aquests punts d’accés públic disposaran d’eines i instruments que facilitin l’accessibilitat a la xarxa per a persones amb discapacitat.

 • Promoure l’alfabetització digital amb plans de formació específica, dirigits sobretot a la gent gran, immigrants, persones a l’atur les persones que tenen major dificultat per trobar feina i col·lectius amb problemes de marginació.

 • Promourem la creació de continguts de valor afegit. Afavorir la difusió dels nostres artistes i creadors, així com la digitalització del patrimoni cultural obrint aquest coneixement a Internet.

 • Donar prioritat a l’ús de programari lliure en català a l’administració municipal i fomentar-ne l’ús entre el conjunt de la ciutadania i les empreses locals.

 • Utilitzar les prestacions que ofereixen les noves tecnologies pel que fa a l’accés a la informació per part de les persones amb discapacitat per tal d’oferir facilitats per a la realització de gestions amb l’administració local i l’accés a la informació.

 • Promoure el sistema Wi-fi i col·laborar amb el programa Banda Ampla per tal de facilitar l’ús de les tecnologies sense fils tant a l’administració com als ciutadans i empreses locals.

A desdelamina.net agraim la bona rebuda a aquesta proposta i les seves respostes. 

Recordem que els nostres articles es poden comentar i que pots descarregar-te les respostes en format pdf.

També pots veure les respostes donades per Ciutadans i IC-EUiA al nostres qüestionari.