VIII Concurs Accesibilitat 2006

Té per objectiu que tothom pugui fer aportacions sobre l’eliminació de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació al municipi.

Aquest concurs té per objectiu que tothom pugui fer aportacions sobre l’eliminació de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació al municipi, per tal que entre tots fem una ciutat més accessible.

Bases del concurs:

1. Poden optar-hi totes les persones majors d’edat i empadronades a Sant Adrià de Besòs que presentin una proposta de supressió de barreres arquitectòniques o de barreres en la comunicació

2. Per participar-hi cal omplir l’imprès de participació on constin clarament:

– totes les dades del participant
– descripció del lloc i de la barrera en concret
– explicació de l’acció proposada

3.
Les propostes es podran introduir en qualsevol de les bústies habilitades per aquest fi fins al 31 d’octubre.
Termini de valoració de les propostes: 30 de novembre
Atorgament del premi:
Dia 1 de desembre de 2006

4. Criteris de valoració de les propostes presentades:

– Originalitat i innovació
– Viabilitat d’execució
– Repercussió positiva de les accions proposades per a les persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat sensorial del municipi.

5. L’avaluació de les propostes presentades s’efectuarà conjuntament entre l’Àrea d’Urbanisme i l’Àrea d’Hisenda, Serveis Generals, Educació, Social, Solidaritat i Promoció Econòmica.

5.1. El jurat estarà format per les següents persones:
РUn t̬cnic de Serveis Especialitzats del Departament de Serveis Socials.
– Un arquitecte de l’Àrea d’Urbanisme.

5.2. El jurat serà definitivament nomenat mitjançant decret d’Alcaldia.

5.3. El jurat emetrà acta de l’avaluació de les propostes presentades,
atenent als criteris abans esmentats i proposarà el guanyador del premi.

5.4. El Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Serveis Generals, Educació, Social, Solidaritat i Promoció Econòmica dictarà decret de concessió dels premis, d’acord a la proposta del jurat.

6. El concurs està dotat d’un premi únic de 400€ per a la proposta que resulti guanyadora, que es farà pública el dia de l’atorgament. El premi estarà sotmès a les retencions fiscals pertinents.

6.1 La despesa anirà a càrrec de la partida 220 313 4810100 del
pressupost de despeses per al 2006.

6.2 El lliurament del premi es farà mitjançant transferència

6.3 El jurat es reserva el dret a declarar el concurs desert

7. El resultat del concurs serà publicat en els mitjans de comunicació locals.

8. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Relació de bústies on dipositar les propostes:

– Oficina d’Atenció al Ciutadà
(Pl. de la Vila nº12)
– Biblioteca Municipal
(Ricart nº2-4)
– Casal de Cultura
(M. de Déu del Carme nº22)
– CIOD
(Les Escoles nº10 bxos)
– Serveis Socials:
(Sta. Caterina 10 Ramon de Penyafort s/n Mar 12)
– Casal Cívic Mina (Ponent s/n )
– Centre Cultural Besòs (Pl. Josep Tarradelles s/n)
– ABS Mina (Mar s/n)
– ABS Dr. Barraquer
(Dr.Barraquer nº1)